NAJCZʦCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Jak zapisa si na wybrany kurs(szkolenie)?
Aby zapisa si na wybrane szkolenie naley pobra u lidera szkolnego lub ze strony formularz zgoszeniowy, wypeni go i zoy w czasie rekrutacji u lidera.
Dodano: 4 kwietnia 2011

Pytanie: Czy mog ponownie bra udzia w kursie, na ktry uczszczaem w poprzednim roku?
TAK.
Dodano: 29 marca 2011

Pytanie: Kto jest beneficjentem projektu?
Beneficjentem projektu jest Wojewdztwo Maopolskie, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Maopolskiego, Biuro ds. Realizacji Projektu "Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce"
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Kto jest partnerem projektu?
Partnerem projektu jest Powiat Brzeski.
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Kto jest realizatorem projektu?
Realizatorem projektu jest Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku.
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Jak dugo bdzie realizowany projekt?
Projekt realizowany bedzie przez najblisze 5 lat. Od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2014r.
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Kto moe uczestniczy w projekcie?
Do projektu moe przystpi kady ucze naszej szkoy, ktry wyraa dobrowoln ch uczestnictwa w projekcie, wykazuje dobre wyniki w nauce i nie ma zastosowanej wobec siebie kary dyrektora.
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Kto nie moe uczestniczy w projekcie?
W projekcie nie mog wzi udziau uczniowie, ktrych planowane ukoczenie szkoy przypada wczeniej ni termin zakoczenia danej formy wsparcia (kursu).
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Jak mog przystpi do projektu?
Warunkiem przystpienia jest podpisanie w chwili rozpoczcia wsparcia(kursu) "Deklaracji uczestnictwa w projekcie", "Owiadczenia uczestnika projektu o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" oraz formularza "Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania"
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Skd wzi wymagane dokumenty?
Wymagane dokumenty mona pobra ze szkolnej strony projektu lub u wicedyrektora Krzysztofa Obala.
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: W ilu formach wsparcia (kursach) mog bra udzia?
Jeden ucze moe bra udzia w wielu formach wsparcia w trakcie trwania projektu.
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Czy musz chodzi na zajcia?
TAK! Nieobecno na wicej ni 20% godzin, moe by podstaw odmowy wydania zawiadczenia uczestnictwa w danej formie wsparcia. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecnoci ucznia na danej formie wsparcia jest choroba lub wypadek losowy.
Dodano: 9 padziernika 2010

Pytanie: Co si stanie jeli zrezygnuje z uczestniczenia w projekcie?
W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia zostanie ona wykluczona z udziau w innych formach wsparcia oraz nie bdzie brana pod uwag w kolejnych planowanych do realizacji formach wsparcia w ramach projektu.
Dodano: 9 padziernika 2010

ostatnio modyfikowano: 15 stycznia 2013r.